Privacyverklaring:

Bunschoten Holding B.V., en alle haar dochterondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In de verdere tekst hieronder wordt onder C. Bunschoten Holding B.V. verstaan C. Bunschoten Holding B.V. inclusief al haar werkmaatschappijen.

 

Contactgegevens:

Bunschoten Holding B.V.

P/a Haatlandhaven 15

8263 AS Kampen

Tel: 038-3768010

 

Edwin Kleine Schaars is de functionaris Gegevensbescherming van C. Bunschoten Holding B.V. Hij is te bereiken via   admin@biodieselkampen.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bunschoten Holding B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam

* Geslacht

* Geboortedatum

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

* Gegevens over uw activiteiten op onze website

* Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet door ons verwerkt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bunschoten Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het leveren en/of ontvangen van goederen en diensten en de administratieve verwerking daarvan

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

* Uit hoofde van wettelijke verplichtingen

 

Hoe lang er persoonsgegevens bewaren

Bunschoten Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij houden we de wettelijke bewaartermijn aan zoals de belastingdienst het voorschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bunschoten Holding B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. C. Bunschoten Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C. Bunschoten Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar admin@biodieselkampen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Bunschoten Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.